Crime Statistics

नेपालको संविधानको धारा २७ (सूचनाको हक) र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्दै आमनागरीक लगायत सरोकार पक्षलाई प्रहरी सम्बन्धी तथ्याङ्क सहज र सरल ढंगबाट सम्प्रेषित गर्ने हेतुले यो प्रहरी सम्बन्धी तथ्याङ्क पेज राखिएको हो ।

  • अपराध सम्बन्धी तथ्याङ्क 

  अपराध सम्बन्धी पंचबर्षिय तुलनात्मक विवरण

Capture

 

पंचबर्षिय मुद्दा दर्ता र अपराध बृद्दिदर

पचबरषय मदद दरत र अपरध बदददर