तपाईको आफन्त हराएको छ?

यदि तपाईको कोही आफन्त हराएको छ भने खोजतलासका लागि हराएको व्यक्तिको निम्न विवरणहरु नजिकको प्रहरी चौकी वा कार्यालयमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुहोस ।

 • नाम, थर, वतन
 • अभिभावकको वा बाबु आमाको नाम थर
 • राष्ट्रियता
 • उमेर
 • लिंङ
 • पेशा
 • बोल्ने भाषा
 • हराएको व्यक्तिको फोटो
 • अन्तिम अवस्थाको हुलिया
 • हराएको मिति
 • फेलापर्न सक्ने संभावित स्थान

थप जानकारी वा मद्दत चाहिएमा तल दिईएको माध्यमबाट सोझै सम्पर्क गर्नुहोस।

सम्पर्क माध्यम

फोन नं.:- ०१-४४१२७४८          टोल फ्री नं.:- १६६००१४१५१६     मोवाईल नं.:-९८४९०९११३९     फ्याक्स नं.:-४४१२७४८      

ई.मेल:-  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.